โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

18 เมษายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง ความรู้ทั่วไปด้สนทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภูบูติค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา