อบรมติดอาวุธ Incubator

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมอบรมติดอาวุธ Incubator ครั้งที่ 2 หัวข้อ การวิเคราะห์ผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงเครือข่าย สู่ยอดขายร้อยล้าน โดย อาจารย์อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ กรรมการบริษัท บิชิเนสแมกซ์ (เอเชีย) คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Strategi Marketing and Seles Coaching เป็นวิทยากร และ หัวข้อ Business incubator best practice and performance improvement โดย Mr.Julain Webb CREEDA ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท CREEDA ผู้เชี่ยวชาญชั้นสูงระดับโลกประสบการณ์กว่า 35 ปี เป็นที่ปรึกษาขององค์กรที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยบ่มเพาะธุรกิจมากกว่า 50 ประเทศ เป็นวิทยากร โครงการยกระดับขีดความสามารถหน่วยบ่มเพาะบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx ณ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา