ลงพื้นที่ประชาคมวิเคราะห์แผนชุมชน

18 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 14 ส.ค. 2563 อาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ลงพื้นที่เวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์แผนชุมชน ตำบลลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยมีปลัด อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น ณ อบต.ลุโบะยิไร