รับสมัครผูัประกอบการใหม่

17 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวรับสมัครงาน UBI YRU

รับสมัครผู้ประกอบการใหม่ บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประเภทธุรกิจ/คุณสมบัติเบื้องต้น
ธุรกิจประเภทการผลิต/แปรรูป การบริการหรือการค้าซึ่งสินค้า หรือบริการ มีความต้องการใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีการใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อ Start up หรือธุรกิจเริ่มต้นใหม่
1.นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย
2.ศิษย์เก่า
3.อาจารย์หรือบุคลากร
4.ผู้ประกอบการ

บริการ
- การพัฒนาทักษะความรู้ทางธุรกิจ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
- การอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การเขียนแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ / แบรนด์
- การให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน การบัญชี การผลิต การตลาด การจัดการ ฯลฯ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำพาธุรกิจของท่านให้ก้าวกน้าต่อไป
- ได้เครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สนใจสอบถามและสมัครด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (อาคาร 3) 
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถาม โทร 073-299649 / 0822627329
E-mail  : ubiyala.yru@gmail.com