ประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบ 12 เดือน

16 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินรอบ 12 เดือน โดยผู้จัดการ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง และคณะ พร้อมด้วยผู้ประกอบการที่เข้ารับการบบ่มเพาะจำนวน 4 ธุรกิจ ดังนี้
1 ธุรกิจ SALOAMA PATEK
2 ธุรกิจ SANAH BRAND
3 ธุรกิจ FIIN DELIVERY
4 ธุรกิจ KALONG DESIGN

@อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ Southern Thailand Science Park