ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 4 กันยายน 62 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้แทนคณบดี ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้