ภารกิจหน่วยงาน

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจหน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
  1. เน้นบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ผลักดันองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และแหล่งนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยไปสู้ผู้ประกอบการ
  2. แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยสู้ผู้ประกอบการ
  3. ประสานและจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการ
  4. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาครัฐและองค์กรเอกชน
  5. Student Entrepreneur Clup แหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจประกอบธุรกิจในอนาคต