ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะฯ

1 กรกฎาคม 2558 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

วันนี้ (30มิ.ย.58) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 4/2556 (รอบ 24 เดือน)

โดยมีบุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ประกอบการ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ซึ่งทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำเสนอผลการดำเนินงานของ SP นางสาวสารีฮะ มาหะมะสุหลง หจก. อินซาน ฟู้ด ผลไม้พื้นถิ่นแปรรูปตามฤดูกาลสรุปผล

ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator,UBI) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมุ่งเน้นการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ในสถาบันอุดมศึกษามาดำเนินการเชิงพาณิชย์ จนถึงปัจจุบัน มีหน่วย UBI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. จำนวน 56 สถาบันทั่วประเทศ โดยเป็นสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน

5 มหาวิทยาลัย จาก 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตมุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนได้อย่างสร้างสรรค์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

ก็จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตลาดแรงงาน หรือนำทักษะความรู้ที่มีไปประกอบอาชีพเป็นของตนเองได้