ประชุมสัมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ

18 เมษายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กำหนดจัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซค์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติที่ทาง สกอ. ได้วางไว้ รวมทั้งให้ความรู้ในสิ่งที่ควรทราบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานบ่มเพาะฯและการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ  รวมทั้งแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ สกอ. ในปีงบประมาณ 2559