ติดต่อเรา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคาร 3 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-299 264

โทรศัพท์เคลือนที่ 082-2627329

ติดต่อรับข้อมูลบ่มเพาะ : [email protected]

เสนอความคิดเห็น-ร้องทุกข์ : [email protected]