ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ?

  1. เป็นนักศึกษา บัณฑิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และประชาชนทั่วไป
  2. ผู้ที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลิภัณฑ์ และความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ
  3. มีความประสงค์ที่จะทำการจดทะเบียนนิติบุคคลสำหรับธุรกิจของตนเอง
  4. เป็นผู้ที่มีมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินการตามแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
  5. เป็นผู้ที่มีวามพร้อมในการเข้ารับการบ่มเพาะและร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะที่ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดให้