โครงการ บ่มเพาะผู้ประกอบการการใหม่

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการ บ่มเพาะผู้ประกอบการการใหม่ คือ

                โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ศูนย์บ่มเพาะทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่พัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบให้มีความเข้มแข็งและเป็นช่องทางในการนำองค์ความรู้ต่างๆ เช่น ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์