เราบริการอะไรให้แก่ท่านบ้าง

29 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

เราบริการอะไรให้แก่ท่านบ้าง

  1. บ่มเพาะให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เป็นผู้ประกอบการการใหม่ที่ม้คุณภาพ
  2. ดูแลให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จากภาครัฐและเอกสน
  3. ประสานงานทางด้านแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ และเอกชน รวมถึง การจดทะเบียนนิติบุคคล การจดสิทธิบัตร หรือ ทางด้านกฎหมายและ อื่นๆ
  4. พัฒนาความสัมพันธ์ภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างตลาดรองรับการขยายตัวของผู้ประกอบการายใหม่
  5. จัดกิจกรรมและฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจต่อไป