วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินการ

27 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ 

เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

 1. เน้นบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ผลักดันองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และแหล่งนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยไปสู้ผู้ประกอบการ
 2. แหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยสู้ผู้ประกอบการ
 3. ประสานและจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการ
 4. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายภาครัฐและองค์กรเอกชน
 5. Student Entrepreneur Clup แหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจประกอบธุรกิจในอนาคต

เป้าหมายการดำเนินการ

 1. เกิดการจัดตั้งธุรกิจรายใหม่ (Start – up Companies) ที่บ่มเพาะในสถาบันการศึกษา
 2. นักศึกษา บัณฑิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้รับการส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
 3. มีการนำองค์ความรู้ต่างๆ เช่น ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาสู่กระบวนการการใช้งานเชิงพาณิชย์
 4. มีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจ
 5. นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจและกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะ
 6. เกิดการจ้างงานจากธุรกิจที่รับการบ่มเพาะ